අංශ

පරිපාලන හා මානව සම්පත් අංශය

රක්ෂණ අංශය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය‍

ගොවි විශ්‍රම වැටුප් අංශය

සංවර්ධන අංශය /මෙහෙයුම් අංශය

මුදල් අංශය

සැලසුම් අංශය

අලෙවි අංශය