දත්ත හුවමාරු කටයුත්තක් සදහා වසා ඇත.නව දත්ත ඇතුලත් කිරීමෙන්/සංස්කරනය කිරීමෙන් වලකින්න.Closed for data transfer. Avoid entering/editing new data..Last Record Count 642-Date 23.03.25

govivishrama.lk/pension New URL වෙත ගොස් ඔබ දිස්ත්‍රික්කයට අදාල තොරතුරු එහි ඇත්දැයි තහවුරු කර ගන්න.සියළු තොරතුරු තිබේනම් නව අයදුම්පත් ඇතුලත් කරන්න.Go to govivishrama.lk/pension New URL and check whether the information related to your district is there. If all the information is there, enter the new applications.

Users

15

Farmers

657

Policy

346

SMS

100

New Farmer's Pension Scheme - Data Collecting

Leaderweb Education

Copyright(C)indunil Jayasuriya